آزمون اهمال کاری

آزمون اهمال کاری تاکمن

برای سنجش میزان اهمال کاری آزمون‌های مختلفی وجود دارد، ما در متاخلاق آزمون اهمال کاری تاکمن را برای ارزیابی اولیه معرفی می‌کنیم. در این آزمون پاسخ درست و غلط وجود ندارد و شما نزدیک‌ترین گزینه به خودتان را انتخاب می‌کنید.

نکته مهم در آزمون‌های خودشناسی توجه به این نکته است که ما گزینه‌هایی را انتخاب کنیم که هستیم نه گزینه‌هایی که تمایل داریم باشیم.

لطفاً پس از پایان آزمون، امتیاز خودتان را برای ما در قسمت نظرات بنویسید و بگویید که فکر می‌کنید چقدر اهمال کاری می‌کنید؟

لطفاً در گذاشتن نظر خودتان اهمال کاری نکنید. 😉

[WpProQuiz 6]

مطالعه بیشتر