مدیریت به سبک متاخلاق

هنگام شنیدن واژه مدیریت ذهن غالب افراد متوجه اداره یک سازمان، شرکت، موسسه و نظارت بر آن می‌شود در حالی که امروزه در علوم انسانی با مدیریت به عنوان یک مفهوم منعطف برخورد می‌گردد که می‌تواند قسمت‌های مختلف زندگی را تحت تاثیر خود قرار دهد. مدیریت از عرصه کاملاً فردی آغاز و تا سطوح کلان اجتماعی، ادامه پیدا می‌کند، هر انسانی نیازمند به مدیریت در زندگی خود در حیطه‌های شغلی، تحصیلی، اقتصادی و عاطفی می‌باشد.

در گام بعدی باید مدیریت به زندگی خانوادگی اعمال شود و مباحثی همچون مدیریت روابط مطرح می‌شود، در عرصه اشتغال اگر چه سِمت مدیریت محدود به افراد خاص است اما تمامی شاغلان در امور جاری و کاری خود نیازمند مدیریت برای انجام و ارتقای شغلیشان هستند. حرکت یک جامعه در پیوند با مدیریت گردانندگان جامعه می‌باشد. پس با مدیریت به سبک متاخلاق همراه باشید.