6 شهریور 1395

شکست یا موفقیت مسئله این است!

شکست یا موفقیت مسئله این است! بیشتر مردم شکست‌ها و موفقیت‌ها را جدا از هم در نظر می‌گیرند، در صورتی که هر […]