سلام بر آرزوها (قدرت ایمان) (قسمت اول از سری مقالات سلام بر آرزوها) “مطمئنم که می‌توانم” این جمله همان نیرویی است که…