باورهای زندگی ساز در زندگی همه ما نیرویی فوق العاده قرار دارد که تصمیمات ما را کنترل می کند. این نیرو، احساس…