24 مهر 1395

فکر سمّی: تفریح، اتلاف وقت است!

تفریح، اتلاف وقت است! اما بعضی از این آدم‌های «مولد» از این هم جلوتر رفته و وقت‌گذرانی را گناه دانسته و تفریح […]