15 مهر 1395

قواعد را نادیده بگیر

قواعد را نادیده بگیر در مقالات قبلی به مرحله «  به الگوها و سرنخ‌ها توجه کن » رسیدیم. همان گونه که در انتهای […]