شرح شغل مدیر مالی مدیران مالی، با چشم‌های تیزبین خود برروی فعالیت‌های مالی سازمانی که در آن کار می‌کنند، متمرکز می‌شوند. مدیران…