آزمون اهمال کاری

آزمون اهمال کاری تاکمن برای سنجش میزان اهمال کاری آزمون‌های مختلفی وجود دارد، ما در متاخلاق آزمون اهمال کاری تاکمن را برای…