شرح شغل کارشناس توسعه بازار با توجه به رقابت فزاینده سازمان‌ها برای توسعه بازارهای موجود یا ایجاد بازارهای جدید، مفهوم «توسعه بازار»…