شرح شغل کارشناس تحقیق و توسعه عصر حاضر، عصر رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است. همه سازمان‌ها، از کوچک و بزرگ،…