شرح شغل منشی یکی از مشاغلی که همیشه در سازمان‌ها وجود داشته و این روزها به یک شغل حرفه‌ای تبدیل شده است…