28 اردیبهشت 1397

شرح شغل مدیر منابع انسانی در گذشته،‌ عمده وظایف مدیر منابع انسانی محدود به امور اداری کارکنان مانند پرداخت حقوق و مزایا، […]