۱۰ پیش‌فرض بهانه ساز! با این اوصاف، چاره کار چیست؟ اگر با پیش‌فرض‌های نادرست مقابله شود، تصورات و پیش‌فرض‌ها تغییر می‌کنند و…