3 اردیبهشت 1395

داستان جنگلی کارمند موفق

  موفقیت کارمندان موضوعیست که کم تر به چشم می‎آید و بسیار وابسته به عملکرد خوب مدیران و کل سازمان است، همان گونه […]