درس دوم: تست خلاقیت

 تست خلاقیت: 

در اینجا خلاقیت خودمان را اندازه می گیریم. این آزمون یکی از معتبرترین تست های خلاقیت است.

پرسشنامه سنجش خلاقیت که به آزمون سنجش خلاقیت عابدی مشهور است بر اساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال ۱۳۶۳ به وسیله دکتر جمال عابدی در تهران ساخته شده است. این پرسشنامه چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت فرم ۶۰ سوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا به وسیله دکتر عابدی تدوین گردید. این آزمون ۶۰ سؤال سه گزینه ای دارد که از چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری تشــکیل شـده اسـت.

☑️ سیالی یعنی استعداد تولید ایده‌های فراوان

☑️ابتکار یعنی استعداد تولید ایده‌های بدیع، غیرعادی و تازه

☑️ انعطاف پذیری یعنی استعداد تولید ایده‌ها و یا روش‌های بسیار گوناگون

☑️ بسط یعنی استعداد توجه به جزئیات

 در این آزمون پاسخ غلط وجود ندارد بلکه یکی از سـه پاسـخ بـه نظر هر فرد نزدیکتر اسـت. شما باید از بین گزینه های داده شده هر کدام که به نظرتان نزدیک تر و شبیه تر می باشد را انتخاب کنید و نگران درست و غلط بودن آن نباشید چون هیچ کدام از سوالات پاسخ درست و غلط ندارند. در این آزمون ممکن است نظرات هیچ کسی شبیه دیگری نباشد و این خاصیت این آزمون را نشان می دهد.

 با هم این آزمون را شروع می‌کنیم. 


پس از پایان آزمون، امتیازتان را برای ما کامنت بگذارید و بگویید فکر می کنید چقدر خلاق هستید؟