7 خرداد 1396

تعهد (ماجرای روز قبل از مرخصی)

تعهد و مسئولیت پذیری با یک سوال نسبتاً طولانی شروع می‌کنیم. البته که پاسخ سوال «مثبت» است. تصور کنید که پس از […]