شرح شغل مدیر وب‌ سایت ده سال پیش، شما می توانستید با ایجاد یک وب سایت و حصول اطمینان از اینکه مشتریان…