شرح شغل مدیر کنترل کیفیت “مدیر کنترل کیفیت” از طریق تدوین و به‌روزآوری سیستم کیفیت سازمان، بررسی و کنترل نتایج تجزیه و…