شرح شغل سرپرست حسابداری «سرپرست حسابداری»، یکی از مهم‌ترین پست‌های شغلی واحد مالی بوده و با اختیاراتی که از سوی مدیر مالی…