19 مرداد 1395

من قانع شدم! امّا چطور یک اَبَرشغل بسازم!؟

من قانع شدم! امّا چطور یک اَبرشغل بسازم!؟       اما چطور؟ فرایند آن بسیار ساده، و شامل دو گام است: […]