با اعتماد به نفس باشیم

خیلی از ما دوست داریم با اعتماد به نفس باشیم، دوست داریم بدون خجالت با هر کسی صحبت کنیم، در جلسات مشارکت کنیم، می خواهیم لباسی که دوست داریم را بپوشیم و احساس خوبی از انتخابمان داشته باشیم اما دوست داشتن تنها کافی نیست. ما نمی خواهیم فقط اعتماد به نفس داشتن را دوست داشته باشیم بلکه می خواهیم با تمام وجود آن را داشته باشیم.

پس با اعتماد به نفس باشیم

مقالات اعتماد به نفس را دنبال کنید…


این کار را نکن! به نظرم بهتره از این کار عقب بکشی! فکر نمیکنم از عهده اش بربیای! تو نمی‌تونی! هنوز بچه‌ای!   برو کنار دردسر درست نکن! حرف نزن! بلد نیستی حرف بزنی! ...